Duurzaam bosbeheer
Door duurzaam geproduceerd hout in te kopen zorgen we ervoor dat onze bossen voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven. Bij duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is gehouden met sociale, ecologische én economische aspecten.

Video: Waarom FSC?


Duurzaam bosbeheer is van groot belang voor:

  • het behoud van onze biodiversiteit omdat ongeveer 90% van alle plant- en diersoorten voorkomen in bossen.
  • het beschikbaar blijven van hout als hernieuwbare grondstof. Dit is van groot belang in een tijd waarin steeds meer grondstoffen schaars dreigen te worden. In duurzaam beheerde bossen is geen sprake van illegale houtkap en wordt niet meer hout geoogst dan er weer bijgroeit.
  • het beschermen van bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn. Volgens de Wereldbank is circa 90% van de allerarmsten in de wereld direct of indirect afhankelijk van bos.
  • het tegengaan van klimaatverandering. Bossen zuiveren de lucht, produceren zuurstof en groeiende bomen en planten binden koolstofdioxide, een belangrijk broeikasgas. Bovendien houden ze water vast en zorgen ze voor een goede bodemstructuur.
  • het verbeteren van de economische waarde van bossen. Door duurzaam hout te oogsten uit bossen krijgen ze economische waarde. Als bossen geen waarde vertegenwoordigen, is de kans groot dat het bos wordt gekapt en vervolgens wordt gebruikt voor ander landgebruik, zoals landbouw. Door hout te gebruiken uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen, wordt bijgedragen aan bosbehoud.

Soest Trappen - FSC duurzaam hout